ആഘോഷങ്ങൾ!!!🤩 | WhatsApp Status | Malayalam Motivation | KGHL - 677
in

ആഘോഷങ്ങൾ!!!🤩 | WhatsApp Status | Malayalam Motivation | KGHL – 677

Win iPhone 14 100% Free 🤩🤩

Win iPhone 14 Free Online

100% Safe & Secure No Spam👍️ആഘോഷങ്ങൾ!!!🤩 | WhatsApp Status | Malayalam Motivation | KGHL – 677
Keep Going Motivation | WhatsApp Status | Malayalam Motivation | Happy Life | Sreevidhya Santhosh

ABOUT
Known by the titles Career Expert, Life Coach, and Entrepreneur; Ms. Sreevidhya Santhosh has influenced thousands in different junctures of their career journey. Sreevidhya lends a helping hand in stream selection, course selection, and various career decisions. Her pioneer enterprise: Calibri Training & Development LLC is a training and development firm in UAE. SREES Academy, her newest venture is a perfect educational platform that offers education and employment. Ms. Sreevidhya is known for empowering people around the world to discover their ideal careers and live the life of their dreams!

✒️ *FOR BUSINESS ENQUIRIES*
Contact Us 👉 info@sreesacademy.com

☎️ Call / 📲 WhatsApp,
UAE: +971 55 185 6561 ( )
IND: +91 95442 21199 ( )
for booking sessions on Career Guidance, Aptitude Test, Professional Human Resource Management, Interview Management, Counseling Service, Personal Guidance etc.

STAY CONNECTED
📢 Websites: | www.sreesacademy.com |
📢 Call: +971 55 185 6561 (UAE) | +91 95442 21199 (IND)
📢 Instagram:
📢 Facebook:
📢 TikTok:

Please do watch, enjoy and give your valuable feedbacks. Don’t forget to subscribe –

PLAYLISTS YOU MAY LIKE
🚩
🚩
🚩
🚩
🚩

#Whatsappstatus #shorts #Malayalammotivationstatus #Bestmotivation

|| ANTI PIRACY WARNING ||
© This content is copyrighted to SREEVIDHYA SANTHOSH.
Any unauthorized reproduction, redistribution or reupload is strictly prohibited.
Legal action will be taken against those who violate copyright of the same.

motivational video,whatsapp status,whatsapp status video,motivational speech,motivational speech for success in life,sreevidhya santhosh teaching,sreevidhya santhosh motivation,motivational speech for success in life status,motivational video 2021,whatsapp status video download,motivational video for kids,motivational speech workout,sreevidhya santhosh,tamil video for status,keep going happy life

Video Source & Full Credit

Download Video

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

29 Comments

  1. ജീവിതം എന്ന മഹാസാഗരത്തിൽ ഒരു കര പറ്റാൻ സാധിച്ചിട്ടു വേണ്ടേ ആഘോഷിക്കാൻ അതുവരെയും ആഘോഷിക്കാനുള്ള മനസ്സ് ഉണ്ടാവില്ല മാഡം

  2. മലയാളികൾ നേരിടുന്ന മുഖ്യ പ്രശ്നം കല്യാണം വീട്‌വെക്കൽ എല്ലാം സ്വന്തം അവസ്‌ഥ ഓർക്കാതെ മറ്റുള്ളവരെ അനുകരിക്കലാണ് അതുകൊണ്ട് സന്തോഷം കിട്ടാക്കനിയാവുന്നു മാഡത്തിന്റെ വാക്കുകൾ പ്രസക്തമാണിവിടെ thnku

  3. ജീവിതം അനുഭവങ്ങളുടെ ഒഴുക്കാണ്. എന്നുംഒരേ രീതിയിൽ അത് രൂപപ്പെടുന്നില്ല.

    പറഞ്ഞു പഴകിയ ഒരു പഴയ വാക്യം… "സുഖദു:ഖസമ്മിശ്രമായതാണ് ജീവിതം."

    അത് അംഗീകരിക്കാൻ കൂട്ടാക്കാത്തവരാണ് മാഡം പറഞ്ഞ രണ്ടു കൂട്ടരും .
    ജീവിതത്തെ അംഗീകരിക്കുക. അതേ വഴിയുള്ളൂ.

Load more comments

Win iPhone 14 100% Free 🤩🤩

Win iPhone 14 Free Online

100% Safe & Secure No Spam👍️